Loading...

Modlitwy 
(poniższe modlitwy odmawiamy wspólnotowo po odśpiewaniu Invitatorium, a przed rozpoczęciem Jutrzni)

Niepokalana, Matko Kościoła, oddaję się Tobie, 
a wraz z Tobą, oddaję się w Duchu Świętym Chrystusowi. Uczyń mnie Matko na wzór Chrystusa Sługi!

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy 
i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc 
na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy swoje na nas zwróć, a Jezusa, Błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Święta Maryjo Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie. Córko i Służebnico Najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego. Módl się za nami wraz ze Świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi Mocami Nieba, i wszystkimi Świętymi, do Twego Najświętszego, Umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. Amen.

(W ciszy następuje zawierzenie całego dnia, wszystkich spraw, posługi, pracy, zadań, radości i trudów)

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości 
i cierpienia; wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę Miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną, dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego Jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia, wspólnota w której żyję, cała ojczyzna, i cały świat, były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.
(Następnie  osoby trwające w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, odmawiają poniższą modlitwę. W trakcie modlitwy wspólnej ten tekst można pominąć)
 
Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Niepokalana, Matko Kościoła wpatrując się w Ciebie, jako w wzór człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego, i dlatego przez Miłość oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn Miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim tak jak Chrystus, który z Miłości ku nam uniżył samego siebie przyjąwszy postać sługi. Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. Chcemy wraz z Tobą i oddanym Ci całkowicie Świętym Papieżem Janem Pawłem II stanąć pod Krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w Miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami, dlatego, że utracili zdolność miłowania, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen

(Następnie odmawiamy wspólnie)

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen..Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta, Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona! O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie i w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
 
Modlitwa do Św. Michała Archanioła
obrońcy Kościoła i orędownika wiernych
 
O Wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła; Święty Michale Archaniele. Oto ja (podaj imię), chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, i wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę na świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe me życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, mową, uczynkiem, czy zaniedbaniem. Strzeż mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują Wiarę i Czystość, a w godzinie śmierci, uproś pokój mej duszy, i zaprowadź mnie do Ojczyzny Wiecznej. Amen.
Święty Michale Archaniele, pogromco lucyfera i demonów piekielnych, broń mnie w walce, a przeciw złości i zasadzkom złego ducha bądź mi obroną!

(Jeśli nie odprawiamy Liturgii Godzin, odmawiamy poniższy Hymn do Ducha Świętego)
 
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z niebios wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask mnogich,
Przyjdź, światłości sumień.
 
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
 
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
 
 
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.
 
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
 
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Amen. Alleluja!
 
(W tym miejscu spontanicznie odnawiamy osobiste, spontaniczne uznanie-ogłoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana 
i Zbawiciela następnie odmawiamy Modlitwę Pańską – Ojcze nasz… i Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej) – 
Chwała Ojcu 
i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz 
i zawsze, i na wieki wieków. Amen

 
Wyrazem naszej braterskiej odpowiedzialności w miłowaniu jest permanentny cykl wstawiennictwa w intencjach Kościoła i świata, zwany przez nas Cyklem Przepływu Życia. Modlitwa za Kapłanów, w intencji rodzin, za bezrobotnych, zniewolonych, modlitwa o pojednanie i przebaczenie, modlitwa o umiłowanie sakramentów świętych, modlitwa za chorych i umierających, o Jedność, o nawrócenie świata, modlitwa o Pokój, modlitwa za dzieła ewangelizacji i odnowę wiary, to nasze priorytety duchowego wstawiennictwa. Codziennym elementem Cyklu Przepływu Życia jest modlitwa za Pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane oraz powołane do życia duchownego i konsekrowanego. Wszystkie te intencje wspominamy w Eucharystii, każdej godzinie Liturgii Godzin, Koronce do Miłosierdzia Bożego, Różańcu Świętym, jak i modlitwie indywidualnej.
 
NIEDZIELA
I Dzień Tygodnia
Dzień uwielbienia
i dziękczynienia
 
Patron dnia:
Św. Michał Archanioł
Św. Jan Paweł II
Intencje dnia:
 
                 
Uwielbiajmy Pana i dziękujmy za wszystkie Dzieła, których nieustannie dokonuje w naszym życiu.
Módlmy się o odnowę wiary w Duchu Świętym całej wspólnoty Kościoła.
Módlmy się, aby wśród wiernych wzrastała miłość do Kościoła.
Módlmy się w intencjach ewangelizacji narodów.
Módlmy się w intencjach Pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, Biskupów, naszego Biskupa Ordynariusza… Biskupów pomocniczych…, Proboszcza naszej parafii… 
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu…
(w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty
 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym

 +++
PONIEDZIAŁEK
II Dzień Tygodnia
Dzień rodziny,
uświęcenia codzienności
 
Patron dnia:
Św. Józef Oblubieniec NMP
Św. Antoni Wielki Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
W intencjach małżonków i dzieci oraz wszystkich członków rodzin…
Módlmy się o miłość i wzajemny szacunek w rodzinach
o świętość życia małżeńskiego, o zaangażowanie rodzin w głoszenie Ewangelii o świadectwo świętych rodzin,
o święte powołania do życia małżeńskiego.
Módlmy się za bezrobotnych, w intencjach ludzi wszystkich profesji o przyjęcie swojej pracy jako powołania i wierne wypełnianie obowiązków stanu. Módlmy się w intencjach Pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, Biskupów, naszego Biskupa Ordynariusza… Biskupów pomocniczych…, Proboszcza naszej parafii… 
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu…
(w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty
 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym

+++  
WTOREK
III Dzień Tygodnia
Dzień jedności,
Dzień ofiary z siebie
 
Patron dnia:
Św. Andrzej Bobola
Sł. B. Ks. Franciszek Blachnicki
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się o Jedność Chrześcijan, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
Módlmy się o jedność między narodami, o jedność 
w rodzinach, środowiskach, parafiach, o postawę jedności w sercach naszych.
Módlmy się za posługujących w Kościele, o postawę ofiary z siebie z miłości do Boga i drugiego człowieka.
Módlmy się o pojednanie skłóconych.
Módlmy się wolność ducha, o uzdrowienie osób uzależnionych, zniewolonych różnorakimi nałogami.
Módlmy się w intencjach Pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, Biskupów, naszego Biskupa Ordynariusza… Biskupów pomocniczych…, Proboszcza naszej parafii… 
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu…
(w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty
 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
 
+++
ŚRODA
IV Dzień Tygodnia
    Dzień nawrócenia, przemiany
Dzień pokuty i umartwienia
 
Patron dnia:
Św. Teresa Martin z Lisieux
od Dzieciątka Jezus
Św. Brunon Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się o nawrócenie świata, o nawrócenie zatwardziałych grzeszników.
Módlmy się o nawrócenie nas samych.
Módlmy się za wszystkich wiernych o umiłowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Módlmy się o miłość w naszych sercach; o przymnożenie wiary i nadziei.
Prośmy Pana o dar przebaczenia względem tych, którzy nam zawinili.
Módlmy się w intencjach misji katolickich, w intencjach misjonarzy i misjonarek.
Módlmy się w intencjach Pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, Biskupów, naszego Biskupa Ordynariusza… Biskupów pomocniczych…, Proboszcza naszej parafii… 
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu…
(w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty
 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
 
+++
CZWARTEK
V Dzień Tygodnia
Dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne
 
Patron dnia:
Św. Jan Maria Vianney
Św. Efrem Syryjczyk Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się w intencjach kapłanów o święte powołania kapłańskie, zakonne oraz powołania do życia konsekrowanego. Módlmy się o nawrócenie kapłanów błądzących. Módlmy się o umocnienie jedności wiary, 
o jedność nauki i posługiwania wszystkich pasterzy Kościoła. Módlmy się za wszystkich wiernych 
o umiłowanie Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Za wszystkich wiernych o świadomą 
i ofiarną służbę we wspólnotach parafialnych, diecezjach, o zaangażowanie w dzieła modlitwy 
i ewangelizacji. Módlmy się za zakony, zgromadzenia, instytuty świeckie, wspólnoty życia apostolskiego 
o odważne świadectwo wiary i miłości braterskiej.
Módlmy się w intencjach Pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, Biskupów, naszego Biskupa Ordynariusza… Biskupów pomocniczych…, Proboszcza naszej parafii… 
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu…
(w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty
 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
 
+++
PIĄTEK
VI Dzień Tygodnia
Dzień Miłosierdzia,
pokuty i przebłagania
 
Patron dnia:
Św. Faustyna Kowalska
Św. Szarbel Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
 
Wynagradzajmy Miłosiernemu Sercu Jezusa wszelkie nasze słabości, grzech, niewierności, całą naszą nędzę.
Módlmy się o zaspokojenie głodu świata.
Módlmy się za żyjących w nędzy i opuszczeniu.
Módlmy się za bezdomnych, wykluczonych, zepchniętych na margines życia społecznego.
Módlmy się w intencji chorych, cierpiących duchowo 
i fizycznie, za konających o pokój w godzinie śmierci.
Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące.
Módlmy się o nawrócenie świata. Zanurzajmy wszystkie sprawy świata w Miłosiernym Sercu Jezusa.
Módlmy się w intencjach Pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, Biskupów, naszego Biskupa Ordynariusza… Biskupów pomocniczych…, Proboszcza naszej parafii… 
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu…
(w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty
 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
 
+++
SOBOTA
VII Dzień Tygodnia
Dzień Maryi,
Dzień modlitw o Pokój
 
Patron dnia:
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Maksymilian Maria Kolbe
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się o Pokój między narodami, o zażegnanie konfliktów zbrojnych. Módlmy się o Pokój w sercach naszych. Módlmy się o przyjęcie przez wiernych Rad Ewangelicznych i życie nimi.
Módlmy się o osobiste uznanie i przyjęcie przez ludzi Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.
Módlmy się o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Módlmy się w intencji matek noszących się z zamiarem aborcji o miłość względem dziecka i zmianę decyzji.
Módlmy się o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi.
Módlmy się o dom dla naszej wspólnoty, o rzeczywistość stałej posługi i powołania braterskie do wspólnoty.
Módlmy się w intencjach Pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, Biskupów, naszego Biskupa Ordynariusza… Biskupów pomocniczych…, Proboszcza naszej parafii… 
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu…
(w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas 
o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty
 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym 
                                      
Pragnę ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez 5 minut zatrzymaj twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł się ukryć w sanktuarium swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tego Ducha Świętego słowami:
 
Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i nauczaj, co mam czynić rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen.
 
Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe 
i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.
 
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą Wiarę, niezachwianą Nadzieję i doskonałą Miłość; zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen.  (Św. Franciszek z Asyżu)
 
 
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda,
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.
Amen.
 
(Akt oddania Wspólnoty pod opiekę i panowanie NMK odmawiamy w każdą sobotę po zakończeniu nieszporów)
 
pod opiekę i panowanie
Niepokalanej Matki Kościoła
 
Niepokalana Matko Kościoła,
Królowo Pokoju i Matko Jedności;
Oblubienico Ducha Świętego i Pani Świętego Miasta Jeruzalem. Matko Boga i nasza.
Oto pełni ufności stajemy przed Tobą, o Gwiazdo Zaranna, z radością wypowiadając słowa zawierzenia,
będące znakiem pełnej dyspozycyjności wobec Woli Ojca.
Przyjmujemy Matko Miłosierdzia, Twą macierzyńską opiekę i uroczyście ogłaszamy Twoje w nas panowanie.
Poddajemy się całkowicie Twemu prowadzeniu w drodze do Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, zapatrzeni w wzór Twojej służebnej i cichej postawy całkowitego poddania się Bożym zamysłom.
Ufamy, że wkraczając na drogę oblubieńczego dialogu Miłości, wobec Tego, który jest pełnią bezgranicznej Miłości Agape, naśladując i realizując tę miłość wobec braci, dojdziemy do wiecznej szczęśliwości Świętego Miasta Jeruzalem, którego Ty jesteś Matką i Królową.
Zawierzamy Ci, o Matko Słowa, naszą braterską wspólnotę, jej służbę Kościołowi, wszystkie, modlitwy 
i umartwienia, wszelkie prace, apostolstwo i czyny miłosierdzia.
Oddajemy Ci wszystkich Pasterzy Kościoła i pasterzy naszej wspólnoty;
wyproś dla nich u Twego Syna, Chrystusa Sługi, postawę całkowitego daru z siebie, i połącz ich więzią doskonałości z Twym Niepokalanym Sercem. Oddajemy Ci, nasze umiłowane siostry i braci, domy i wszystkie potrzeby materialne.
Bądź Matką i Przewodniczką naszej wspólnoty na pustyniach świata.
Bądź naszą Królową!
Amen.

22 sierpnia A.D. 2000
we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej,
po Mszy Świętej, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie
 

(Modlitewną inwokację do Dziewicy kontemplacji odmawiamy codziennie na koniec dnia, 
po zakończeniu Komplety)

 
Święta Maryjo, Dziewico kontemplacji
Królowo Pustynników rozwiązująca węzły
Siostro nasza we wchodzeniu na Górę Karmel,
Matko nocy ciemnych
i jasnych chwil naszego życia
Zamku i Mieszkanie Trójcy
Łagodne tchnienie Ducha Świętego,
Żywy Płomieniu Miłości.
Ty, która jesteś Dziewicą modlitwy,
która kontemplujesz tajemnice swojego Syna
słuchając i rozważając Jego słowa,
uproś nam ducha modlitwy
rozwiąż poprzez Twego umiłowanego Syna
wszelkie więzy pętające naszą codzienność
i uczyń nas świadkami obecności Boga w życiu.
Ucz nas ścieżek, które prowadzą na Świętą Górę chwały.
Amen.
 
 
(Obie modlitwy odmawia się codziennie na zakończenie Koronki do Miłosierdzia Bożego, Nieszporów lub ostatniej godziny liturgicznej)
 
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek, i sideł, które diabeł ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, 
co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.    
 (Dzienniczek Św. Faustyny Kowalskiej 1052)
Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, chroń swoich kapłanów w Twoim Najświętszym Sercu, gdzie nikt nie będzie mógł im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone ręce, które codziennie unoszą Twe Najświętsze Ciało. Zachowaj czystymi ich wargi, które codziennie czerwienią się Twoją najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi od ziemskich przywiązań ich serca, które naznaczyłeś otrzymanym znakiem Twojego Kapłaństwa. Niech wzrastają w miłości i ufności do Ciebie – i chroń ich przed wpływem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina daj im moc przemiany ludzkich serc. Błogosław ich pracy bogatymi owocami i już teraz obdarz ich koroną życia wiecznego. Amen. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo!
Maryjo, Królowo Kapłanów, módl się za nami. Amen. 
 (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus)
 
(Odmawiane w trakcie Liturgii Godzin, w każdy czwartek po modlitwie Św. Faustyny i Św. Teresy za kapłanów)
 
P. Boże, Ojcze Wszechmogący, / Stwórco Wszechświata, † wzbudź z ludu Twego Świętych i godnych Pasterzy Kościoła   
W. Namaść ich Twoją Miłością.
P. Jezu, Najwyższy Kapłanie, / Ofiaro Miłości złożona za nas na Krzyżu, † nawróć do siebie błądzących kapłanów, i przywróć ich Twemu Mistycznemu Ciału
W. Racz ich zachować od śmierci wiecznej.
P. Duchu Święty, Mocy jednocząca miłości, / Ty zrodziłeś Jeden, Święty i Apostolski Kościół / i zesłałeś nań Dar jednej Nauki, † umocnij w Jedności Wiary, Nauki 
i posługiwania wszystkich Pasterzy Kościoła,    
W. Zjednocz w nich cały Lud Boży.
 
Modlitwa (Oracja)
 
P. Wszechmogący, Miłosierny Boże, daj Twemu Kościołowi wolność głoszenia świętej Ewangelii aż po krańce świata. Napełnij Twój Kościół pełnią Radości i Pokoju / i uczyń nas godną Ciebie Oblubienicą, † abyśmy uczestnicząc w darze powszechnego kapłaństwa, stawali się widzialnym znakiem Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen
(br. Augustyn od Miłosiernego Oblicza Jezusa)
lub
P. Ojcze Niebieski, prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata. Pobłogosław im i uczyń owocną ich posługę. 
Daj Twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars serce podobne do serca Twojego 
Syna. Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne
powołania kapłańskie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen           (Modlitwa odmawiana w Bazylice w Ars)
lub
 
P. Panie Jezu Chryste, daj swoim sługom serca czyste, zdolne kochać tylko Ciebie. Daj im serca otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na ciasne ambicje, i międzyludzkie współzawodnictwo. Daj im serca gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, pokusom, słabościom, znudzeniu i zmęczeniu. Obdarz ich męstwem w walce ze złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki, wieków.
W. Amen.                                              (św. Paweł VI)
 
 
Duchu Święty, Duchu Mądrości prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu światłości oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani 
ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy 
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca; by 
w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Amen.

 
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Święty Michale Archaniele, módl się za nami
Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami
Święta Faustyno, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami
Święty Maksymilianie Mario, módl się za nami
Święty Antoni Pustelniku, módl się za nami
Święty Brunonie Pustelniku, módl się za nami
Święty Efremie Pustelniku, módl się za nami
Święty Szarbelu Pustelniku, módl się za nami
Sługo Boży o.Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami
Służebnico Boża Katarzyno Doherty,wstawiaj się za nami
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami
 
P. Najwyższy Chwalebny Boże, którego otacza wielka rzesza świętych orędowników / z każdego narodu, pokoleń, ludów i języków, / Ty jesteś naszym Ojcem; † prosimy Cię wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i uczyń nas Twoim ludem, / byśmy z naszymi świętymi  patronami mogli głosić Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.
 
(Wezwania do Świętych Patronów wspólnoty śpiewamy na zakończenie Liturgii Nieszporów, lub ostatniej godziny liturgicznej)
 
 
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym 
i mocą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę 
i hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro święta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro niepokalana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami.
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
 
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, wybaw nas Jezu.
Od grzechu świętokradztwa, wybaw nas Jezu.
Od ducha niepowściągliwości, wybaw nas Jezu.
Od pogoni za pieniądzem, wybaw nas Jezu.
Od wszelkiej chciwości, wybaw nas Jezu.
Od złego używania majątku kościelnego, wybaw nas Jezu.
Od miłości świata i jego pychy, wybaw nas Jezu.
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, wybaw nas Jezu.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem, wybaw nas Jezu.
Przez Twego kapłańskiego ducha, wybaw nas Jezu.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, wybaw nas Jezu.
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, wybaw nas Jezu.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas Jezu.
 
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, wysłuchaj nas, Panie.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, wysłuchaj nas, Panie.
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
 
Módlmy się.
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych  i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Św. Jan Paweł II)
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
 
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Amen.
 
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
 
 
Modlitwa za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli
 
Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś Pana, Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią. Prosimy Cię pokornie, wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Boga, abyśmy jak Ty stale wzrastali w duchu wierności i posłuszeństwa, w całkowitym zjednoczeniu z Sercem Jezusa, a w godzinie próby wytrwali w głoszeniu Ewangelii Chrystusowej pod opieką Jego Matki Niepokalanej, aż do całkowitego daru z siebie. Amen.                               (br. Augustyn)
 
Modlitwa o Jedność Wiary
 
Boże, miłośniku pokoju, dawco jedności i zgody, w którego ręku są serca ludzkie, prosimy Cię przez zasługi świętego Andrzeja, Męczennika Twego, abyś błądzących braci naszych natchnął duchem jedności i zgody. Spraw to, Boże, abyśmy wszyscy połączeni świętym węzłem wiary katolickiej, jednym sercem, w jednym Kościele Ciebie wyznawali, a potem tej nagrody dostąpili, którą zgotowałeś miłującym Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa do Św. Andrzeja Boboli
o wytrwanie w wierze
 
Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy. Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja, męczennika, utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Oddając cześć świętemu Andrzejowi, męczennikowi, błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja, męczennika, owce, które zginęły, powróciły do prawdziwego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko naszej wspólnoty; prowadź nas bezpiecznie w wierności i posłuszeństwie Kościołowi Świętemu; abyśmy stając się miłością w sercu Kościoła Matki, otrzymali miano wiernych sług Matki Kościoła, a w dniu przejścia do domu Ojca, mogli wtulić się w Jej Kochające serce na wieki, zanurzając się wraz z Maryją w Miłosiernym Sercu Jezusa. Amen.
(br. Augustyn)
 
Modlitwa do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
o wstawiennictwo za przyczyną NMP
 
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Któraś w Twym krótkim życiu była wzorem anielskiej czystości, wielkiej miłości i wspaniałomyślnego zdania się na Wolę Bożą, teraz, kiedy się cieszysz nagrodą Twych cnót, rzuć łaskawie spojrzenie na mnie, który się Tobie zupełnie pod opiekę oddaję. Weź na siebie moje troski i wstaw się za mną, do Maryi Dziewicy Niepokalanej, której byłaś kwiatem wybranym, a która w zaraniu Twego życia uśmiechnęła się do Ciebie. Błagaj Ją za mną, bo Ona wielką ma władzę nad Sercem Jezusa, by uprosiła dla mnie pomoc, której tak bardzo potrzebuję. Uproś mi u Jezusa Łaski, o które proszę i błogosławieństwo w życiu moim, bym żył zawsze według przykazań Bożych, pełniąc tylko Jego Świętą Wolę; broń mnie w godzinie śmierci mojej, i zaprowadź do szczęśliwej wieczności. Amen.
 
Modlitwa do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
o uproszenie łask
 
Ulubiony kwiatku Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz Jego Dziecięctwa spełnij obietnicę Twoją: spuść na nas i na wszystkich ludzi deszcz róż, który by nam przypominał nieskończoną Miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w Niebie, gdzie mamy nadzieję wraz z Tobą, Miłosierdzie Jego wyśpiewywać. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, przez prawdziwą moc czynienia Cudów, jaką Cię Bóg obdarzył, uproś mi Łaskę ………………, o którą z ufnością proszę. Amen.
 

Modlitwa św. Jana Marii Vianney'a
 
Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry, i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie...Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. Amen.
 
Modlitwa do św. Jana Marii Vianney'a
 
Wszechmogący i Miłosierny Boże w Św. Janie Marii Vianney’u, Ty dałeś nam Księdza, który był znakomity w pasterskiej gorliwości. Poprzez jego wstawiennictwo, pomóż nam zdobywać ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen.
 
Modlitwa do św. Jana Marii Vianney'a
w intencji kapłanów
 
Święty Janie Mario Vianneyu z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii (diecezji) w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen
 

Modlitwa do Świętej Marii Faustyny Kowalskiej
Droga, Święta Faustyno. Przychodzę do Ciebie, jako przyjaciel. W czasach zwątpienia chcę błagać o Boże Miłosierdzie tak, jak Ty to robiłaś będąc na ziemi. W czasie lęków, błagam o Jego Miłosierdzie, abym mógł zawsze pamiętać o zaufaniu i ufać znowu w radości i pewności, że Bóg przygotowuje mnie do pięknej misji. Proszę módl się Święta Mario Faustyno, abym nigdy nie zapomniał, że przepaść między moim Panem i mną została pokonana przez most z Jego czułego Miłosierdzia. Wierzę, że On będzie kontynuował bycie wiernym i uzdrawianie mnie ze wszystkiego, co stoi na drodze wypełnienia się Jego Świętej Woli. Moje życie jest w Jego Rękach. Amen.
 
Modlitwa o uproszenie łask
za przyczyną św. Siostry Faustyny
 
O Jezu, któryś św. Siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego Miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski…………, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego Miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Św. siostro Faustyno - módl się za nami!
 
 
(Na początku nabożeństwa śpiewamy kanon)
Misericordias Dommini, in aetternum cantabo x3
 
Modlitwa wstępna
 
Tu jest przybytek Twego Miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce, do Ciebie, żywy zdroju miłosierdzia, ciągną wszystkie dusze: jedne jak jelenie Twej miłości spragnione, inne – by obmyć grzechów ranę; jeszcze inne – by zaczerpnąć siły, życiem zmęczone. Kiedyś konał na Krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym, pozwalając Sobie otworzyć Bok Swój Najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło Miłosierdzia Swego, dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest Krew i Wodę z Serca swego. (Dz. 1747)
 
(Następuje spontaniczne rozszerzenie intencji i Koronka)
 
 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...,
Wierzę w Boga...
(Następnie jeden raz na dużych paciorkach):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę 
i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze 
i całego świata.
(Później dziesięć razy na małych paciorkach):
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.                (całość odmawiamy pięć razy)
(Następnie trzy razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
(Na zakończenie trzy razy):
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie!
 
Modlitwa kończąca codzienne nabożeństwo
 
Módlmy się. Niech Ci będzie cześć i chwała, o Trójco Święta, Wiekuisty Boże; niechaj Miłosierdzie tryskające z wnętrzności Twoich, osłania nas przed słusznym gniewem Twoim. Niechaj rozbrzmiewa cześć niepojętemu Miłosierdziu Twemu; na wszystkich dziełach Twoich jest pieczęć niezgłębionego miłosierdzia Twego, o Boże. Ty żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen. (Dz.1007)
Modlitwa Świętej Faustyny
 
Pragnę się cała/y przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. 
Dopomóż mi, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał/a i nie sądził/a według zewnętrznych pozorów, ale upatrywał/a to, co piękne 
w duszach bliźnich, i przychodził/a im z pomocą.
Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniał/a się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówił/a ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miał/a słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiał/a czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszył/a z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi Panie, aby serce moje było miłosierne, bym współodczuwał/a ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sam/a zamknę się 
w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (...) O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz! Amen. (Dz. 163) 
O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarb litości nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym.
 
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może? Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego

 
Święty Hieronimie, Doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary, który jako pierwszy obdarowałeś Kościół jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych, wspomóż nas we właściwym rozważaniu Słowa Bożego.
Poprowadź nas drogą medytacji biblijnej, abyśmy w Piśmie dostrzegli głębię Bożej Mądrości i miłość z jaką Bóg przemawia do Swoich dzieci.
Wyproś nam u Ducha Świętego dar odnalezienia na kartach Biblii naszego Pana Jezusa w Jego Słowie, ukochania tego Słowa i łaskę życia Nim każdego dnia.
Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła, a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z Prawdą zawartą w Biblii, lub tę Prawdę wymijające.
Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze, miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie.
Przez Chrystusa Pana naszego Amen.
 
Święty Hezychiuszu, czcigodny konfratrze ojców Pustyni. Ty z gorliwością nauczałeś, że współczucie względem innych i wyrozumiałość dla ich słabości, przybliżają serca ludzkie do serca Boga bardziej, niż jakiekolwiek osądy. Naucz nas czułej wyrozumiałości i miłosiernego współczucia względem tych, którzy nas obmawiają, oczerniają i urągają nam. Uproś dla nas u Ojca Miłosierdzia łaskę postawy wielkodusznego przebaczenia i szczerej pokory. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.
 (br. Augustyn)
 

Święty Brunonie Pustelniku, cichy i pokorny nauczycielu życia kontemplacyjnego. Twoje ziemskie pielgrzymowanie było radosnym hymnem na chwałę Boga, a heroiczność w umartwieniu i żarliwość w modlitewnej pokucie, ukazywały Twoim uczniom wzór życia eremickiego. Prosimy Cię chwało Zakonu Kartuskiego, opiekuj się nami na drogach pustynnej codzienności, abyśmy poprzez uważne słuchanie Słowa Bożego, życie sakramentalne, braterską miłość i ofiarną służbę, wiernie wypełniali powołanie do świętości, a dzięki temu osiągnęli chwałę nieba.Przez Chrystusa Pana naszego Amen.      (br. Augustyn)
 
 
Ojcze, dziękuję, że uczyniłeś mój organizm zdolny do korzystania z płodów ziemi, by rozwijać się i służyć Tobie.
Dziękuję za tych wszystkich, którzy przez swą pracę odkrywają nowe możliwości życia na ziemi.
Dziękuję za tych wszystkich, którzy godzą się dzielić je z innymi. Bądź pochwalony w tych wszystkich, którzy nie zadowalają się tylko ziemskim chlebem, ale szukają Ciebie, Chleba Niebios.
Ojcze, dziękuję także za tych, którzy dziś odczuwają głód, bo pewny jestem, że nasycisz ich poprzez pomoc miłosiernych ludzi. Ojcze, dzisiaj (jutro) postanawiam pościć, bo tak czynili Twoi prorocy, Twój Sym Jezus Chrystus, Twoi Apostołowie, Twoi uczniowie, 
a najbardziej Twoja Służebnica, nasza Matka, Maryja. Ona mnie do tego wzywa.
Ojcze, ofiaruję Ci dzisiaj ten dzień postu. Przeżywając post pragnę bardziej słuchać Twego Słowa i wprowadzać je w życie. Pragnę także coraz bardziej zwracać się ku Tobie, nauczyć się tego wbrew wszystkiemu, co mnie otacza. Poprzez ten dobrowolnie podjęty post proszę Cię za wszystkich, którzy głodują i stają się przez to agresywni.
Ofiaruję Ci także ten post za pokój świata. Ojcze, ofiaruję Ci ten post za tych wszystkich, których zaślepia materializm i nie widzą już żadnej innej wartości. Ojcze, proszę Cię za tych wszystkich, którzy żyją w niezgodzie, bo zaślepiają ich dobra materialne.
Ojcze, przez ten post otwórz nasze oczy, abyśmy mogli docenić to wszystko, co nam dajesz i to wszystko, co już posiadamy.
Ojcze, żałuję mego zaślepienia, które czyni mnie niezdolnym do dziękowania Ci za dobro, które posiadam. Żałuję, że niszczyłem dobra materialne, źle oceniając ich prawdziwą wartość. Przez ten post, oświeć mnie, bym mógł lepiej Cię widzieć i słyszeć Twoje słowo, bym umiał uznawać innych, aby wzrastała moja miłość ku Tobie i moim bliźnim.Ojcze, decyduję się dzisiaj żyć o chlebie i wodzie (jeżeli nie ma przeciwskazań zdrowotnych), aby móc bardziej rozkoszować się Chlebem Niebieskim 
i odczuwać obecność Twego Syna w Eucharystii. Niechaj przez ten post wzrasta moja wiara i ufność ku Tobie. Ojcze, podjąłem ten święty post, ponieważ wiem, że w ten sposób pragnienie Ciebie będzie się we mnie wzmagać. Chętnie i z wdzięcznością rozważam słowa Twego Syna: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” (Mt 5,3)
Ojcze, spraw, bym był przed Tobą ubogi. Daj mi przez post łaskę zrozumienia, iż Jesteś mi niezbędny. Spraw proszę, by moje serce wzdychało tylko do Ciebie, jak łania spragniona, szukająca wody, lub jak pustynia oczekująca z tęsknotą obfitego deszczu. Szczególnie błagam Ciebie, by wzrastało we mnie zrozumienie dla tych, którzy cierpią głód i pragnienie, którzy pozbawieni są dóbr materialnych. Pomóż mi odkryć to, czego nie potrzebuję, a co posiadam, bym mógł z tego zrezygnować na korzyść moich ogołoconych braci 
i sióstr.
Ojcze, proszę Cię szczególnie, abyś wlał we mnie Łaskę zrozumienia, że na tej ziemi jestem tylko pielgrzymem
i że w chwili odejścia do Twego Domu, nic innego nie będę mógł wziąć, tylko moją miłość i dobre uczynki. Żebym był coraz bardziej świadomy, że to, co posiadam nie należy do mnie, a zostało mi powierzone do zarządzania.
Ojcze, daj mi przez ten post łaskę stania się pokornym i bardziej skorym do pełnienia Twojej Woli. Oczyść mnie, proszę, z egoizmu i pychy. Przez ten post, oczyść mnie ze wszystkich złych nawyków i namiętności. Żeby wzrastała we mnie cnota, żeby głębokości mojej duszy otwarły się na Twoją Łaskę, aby mnie obmyła i całego przepełniła. W próbach i pokusach tego postu, pomóż mi coraz bardziej upodabniać się do Twego Syna. Proszę Cię o dar badania duchów, żebym umiał rozpoznać i odrzucać wszelki pokusy i podszepty złego ducha. Żebym nauczył się służyć Tobie i nasłuchiwać Twego słowa. Maryjo, Mamusiu moja, Twoje serce było wolne od wszelkiej więzi, prócz więzi z wolą Bożą. Wyjednaj mi dzisiaj, łaskę poszczenia z Radością, aby moje serce mogło wraz z Tobą śpiewać Magnificat. Wyjednaj mi także łaskę, żeby moje postanowienie postu było mocne i trwałe. Wszystkie trudności i głód, który będę dzisiaj (jutro) odczuwać, ofiaruję Tobie w intencjach przez Ciebie polecanych oraz w intencjach, które noszę dzisiaj w mej duszy.
Maryjo, módl się za mną, abym wytrwał!
Niech za Twoim wstawiennictwem i dzięki potędze Twej przemożnej opieki wszystko zło i wszystkie pokusy szatana oddalą się ode mnie. Naucz mnie, Matko, pościć i modlić się. Niechaj z dnia na dzień, staję się coraz bardziej podobny do Ciebie i Twego najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.
 
 
Święty Franciszku z Asyżu! Pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu!
Ty, który nosiłeś w swoich sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy sercem, bliskim Sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy, niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty i przynoszący owoc język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus Sam mógł być dla człowieka naszych czasów Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.
 
 
Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest “światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.
Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło - Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, “gorliwy apostoł nawrócenia
i wewnętrznej odnowy człowieka” (Św. Jan Paweł II). Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.
Amen.
 
 
Panie Jezu Chryste, Królu Królów,
który masz władzę nad życiem i śmiercią.
Ty znasz to, co jest ukryte i utajone,
i żadne myśli ani pragnienia nasze
nie są zamknięte przed Tobą.
Obroń mnie od kłamstwa,
albowiem przed Tobą zgrzeszyłem.
Życie moje upływa z dnia na dzień,
a grzechy moje są liczne.
O Panie, Boże duszy i ciała,
któremu znana jest cała kruchość duszy mojej i ciała,
dodaj mi siły w mej słabości.
O Panie, podtrzymaj mnie w mojej niedoli.
Daj mi wdzięczną duszę,
abym łaski Twej nigdy wzywać nie przestał.
O Panie hojny najbardziej!
Nie zważaj na wielość grzechów moich,
lecz wybacz mi wszystko, co złe uczyniłem.
O Panie, nie gardź modlitwą moją,
modlitwą nieszczęśliwego grzesznika.
Łaskawością Twoją podtrzymuj mnie nieustannie,
tak jak chroniłeś mnie dawniej.
Niech Twoja łaska uczy mnie mądrości,
błogosławieni, którzy postępują jej drogami,
tacy bowiem otrzymają koronę chwały.
Mimo niegodności mojej sławię Cię i wychwalam,
albowiem nie zna granic Twoje nade mną zmiłowanie.
Ty jesteś moją pomocą i tarczą.
Imię majestatu Twojego pochwalone niech będzie
na wieki, bo Twoja jest chwała, mój Boże. Amen.

Ultima in mortis hora,
Filium pro nobis ora,
Bonam mortem impetra,  x2
Virgo, Mater, Domina.
 
Zbliża się śmierci godzina,
proś za nami Twego Syna,
byśmy z Bogiem skonali, x2
Ciebie Matko kochali.
 
Panie, weź nareszcie życie moje w swoje ręce i zrób z nim co zechcesz. Oddaję się Twojej miłości, nie odrzucając ani rzeczy trudnych, ani tych przyjemnych, które przygotowałeś dla mnie. Wystarczy mi Twoja chwała. Wszystko, cokolwiek zaplanowałeś - jest dobre. Wszystko jest miłością. Jeżeli pozwolisz, że ludzie będą mnie chwalili, nie będę się niepokoił. Jeżeli pozwolisz, że mnie zwymyślają - będę się niepokoił jeszcze mniej, nawet się ucieszę. Jeśli ześlesz mi pracę obejmę ją z radością i stanie się dla mnie odpoczynkiem, ponieważ jest Twoją wolą. A jeśli ześlesz mi odpoczynek, będę odpoczywał w Tobie. Tylko ocal mnie ode mnie samego. Oddal mnie od mojej własnej, trującej potrzeby zmieniania wszystkiego wokół, od niemądrego działania, od poruszania się dla samego ruchu, przeinaczania wszystkiego, co Ty zrządziłeś. Pozwól mi spocząć w Twojej woli i milczeć. Wtedy światło Twojej szczęśliwości ogrzeje we mnie życie. Jej płomień będzie się palił w moim sercu i świecił na Twoją chwałę. Po to właśnie żyję. Amen.
 

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza, i ochroń mnie od wszelkiego zła szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, stałość Męczenników, czystość Dziewic zasługi Wybranych. 
Wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, powtarzając: Wierzymy w Ciebie!
 
P.: Boże Ojcze Wszechmogący, który w Swej przedwiecznej mądrości stworzyłeś wszechświat i wciąż go odnawiasz.
W.: Wierzymy w Ciebie!
 
- Boże Ojcze, który z niepojętej miłości człowieka stałeś się we wszystkim do nas podobny prócz grzechu
- Synu Boży, który życie oddałeś na krzyżu, aby zbawić ludzkość
- Duchu Święty, który światłem Swoim obdzielasz ludzi przez wszystkie wieki
- Duchu Święty, który tworzysz serca czyste i napełniasz je miłością

P.: Niech będzie błogosławiona Święta Trójca nierozdzielna Jedność, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie Swoje. Chwała Ojcu i Synowi… Amen
(Św. Augustyn z Hippony)
 

Wspaniały Doktorze łaski, święty Ojcze Augustynie! 
Ty, który wyśpiewałeś cuda miłosiernej miłości Boga, zdziałane w Twojej duszy, dopomóż nam ufać zawsze i jedynie w pomoc Bożą. Ty poznałeś ciemności błędu, byłeś skarany więzami pychy i zmysłowości, znosiłeś udrękę oddalenia od Boga. Poznałeś grzech, ale przez modlitwy i błagania Twojej niestrudzonej matki, świętej Moniki, potężna ręka Pana wyrwała Cię z ciemności i zanurzyła w Królestwie światła. O wielki św. Augustynie, pomóż i nam odnaleźć Boga: wieczną prawdę, prawdziwą miłość i umiłowaną odwieczność. Naucz nas wierzyć i żyć w łasce, zwalczając nasze namiętności. Bądź z nami w drodze do życia bez końca, aby widzieć, kochać i nieustannie wielbić Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
 
O dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegający na swoich zasługach, lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci, z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej. Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami; nie strzegłem pilnie moich myśli i języka. Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie, z lękiem, ale i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie, który jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia, i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego, wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic. Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka. Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję; zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy, bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha. Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia, zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi. Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza, która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i obmywasz grzechy całego świata. Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie, które Krwią swoją odkupiłeś. Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione. Ojcze litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy, abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych. Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi, którą ja niegodny zamierzam przyjąć, wyjednała mi odpuszczenie grzechów. Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli; niech odrodzi we mnie dobre uczucia; niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie i niech się stanie dla mojej duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.
 
Panie Jezu Chryste, Emmanuelu: Słowo Ojca, zamieszkałe między nami, by objawić miłość i zbawienie ubogim i grzesznikom. Mistrzu, który umiłowałeś swych uczniów do końca, czyniąc nas przyjaciółmi i braćmi u Twojego stołu; Sługo Boży, uniżony i wywyższony w Męce, Śmierci, Zmartwychwstaniu i Chwale Swojej; Światłości i Życie nasze w Tajemnicach Twojego Kościoła Dziś znowu dajesz nam w naszej wspólnocie sprawować pamiątkę Twojej Wieczerzy i Twojej Ofiary.Pragnę w niej przyjąć znowu Twoje Słowo i Twoje Ciało, by się coraz ściślej zjednoczyć z Tobą, w Twojej miłości i Twojej Ofierze dla Ojca. Złącz mnie z zamiarami Serca Twojego, otwartego dla wszystkich, a zwłaszcza dla głodnych, spracowanych, samotnych, skrzywdzonych, chorych i grzeszników. Oderwij mnie ode mnie samego, dołącz mnie do Twej Ofiary dla Ojca, jeśli uznasz mnie godnym tego. Przyjmuję mój Krzyż obowiązków, pracy i cierpienia na ten dzień dla mnie przeznaczony, aby iść coraz dokładniej w Twoje ślady, dla dopełniania w sobie Twej Męki, za zniewagę i niewdzięczność ode mnie i całego świata, za pokój i jedność Ciała Twojego, Kościoła. Poślij mnie dzisiaj do braci, abym im służył z zupełnym oddaniem, poświęceniem i ofiarnością jako samemu Tobie, który w nich do mnie przychodzisz, i abym świadczył o Twej miłości do nich. Daj mi także dziś udział w Twojej nieustannej modlitwie po prawicy Ojca za nas: abyśmy byli jedno, w Twojej miłości trwali, aby nikt z nas nie zginął, ale byśmy wszyscy gotowi byli wejść do pełni Twego Królestwa.
Amen.
 (ks. Wojciech Danielski)
 
Przyjmij, Panie, całą moją wolność; przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę. Amen.
(Św. Ignacy Loyola)
 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.
(papież Jan XXII)
 
Antyfona eucharystyczna – O święta Uczto

O święta uczto, na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki, dusze napełniamy łaską,
i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
 
(wersja łacińska)
O sacrum convivium, in quo Christus sumitur;
recolitur memoria passionis ejus; mens impletur gratia; et futurae gloriae nobis pignus datur
 
(Św. Tomasz z Akwinu oraz Sacrosanctum Concilium 47)
 
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
 
(Papież Leon XIII)
Wersja łacińska modlitwy Leona XIII
 
Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.
 
 
(Litanię Nocy Chrystusa śpiewamy po prośbach godziny liturgicznej w trakcie Dni Pustyni i Nieszporów za Miasto)

Refren/Wszyscy: (intonuje kantor)
Przez noc Twojej męki, gdy cierpiałeś za nas, Jezu prosimy Cię.
Prowadzący: (K1K2 – kantor 1 i 2)

K1. za Twój Kościół, / który w nocy tego świata / czeka na Ciebie, swojego Oblubieńca... /
K2. za naszego papieża Franciszka, / naszego biskupa Wiktora …/ jego biskupów Adama, Marka i Grzegorza / kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański... 
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1.za narody pogańskie, / w nocy jakby po omacku / szukające Ciebie...
K2.za ludy, / skazane przez noc totalitarnych poglądów / na ucisk i kłamstwo...
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1. za naszych braci i siostry, prześladowanych za wiarę, / którzy muszą chronić się pod płaszcz nocy,/ żeby się do Ciebie modlić; // za tych, którzy w środku nocy wdzierają się do ich domów, / za ich prześladowców zaślepionych przez nienawiść; / za tych, którzy nie wiedzą co czynią ...
K2. za tych, którzy nie umieją nas kochać, .../ i za tych, których my kochać nie potrafimy; / za naszych wrogów / i tych, którzy źle o nas myślą
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1. za chorych, …/ za tych którzy w szpitalach ten wieczór (dzień) spędzają w cierpieniu; / 
za tych którzy walczą ze śmiercią / 
i tej nocy umrą nie ujrzawszy blasku jutrzenki... 
K2. za bojących się,.../ za tych, którzy nie będą mogli zasnąć …/ i którym noc wydaje się nie mieć końca, / za kuszonych
by popełnić samobójstwo / i na czas nocy podporządkowanych mocy księcia ciemności...
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1.za prostytutki,…/ których miłość kupowana jest w ciemności nocy; / za wpadających w pułapkę / rozpusty i narkotyków,
K2. za złodziei i przestępców, / czyniących zło / pod osłoną nocy...
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1.za przebywających w więzieniu /  za torturowanych i pozbawianych godności, /
za skazanych na śmierć, …/ którzy oczekują na noc swego skazania...
K2. za bezrobotnych tego miasta, / za biednych bez domu, / którzy błąkają się samotnie pośród obojętności innych ludzi...
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1. za niewidomych, …/ których noc nigdy się nie kończy, /za chorych umysłowo/w nocy ich obłędu...
K2. za tych, którzy trudzą się pracując, /
za podróżujących / w niepewności nocy...
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1. za mieszkańców tego miasta / za wszystkie jego parafie / za nasze rodzeństwo i rodziców; …/ za tych, których kochamy
K2. za rodziny, …/ odpoczywające w zaciszu swoich domów, /
za kobiety które tego wieczora i nocy / wydadzą na świat swoje dzieci...
 
Ref. Przez noc Twojej męki…
K1. za naszych zmarłych braci i siostry, / którzy jeszcze nie wkroczyli / w światło Twojej Chwały...
K2. za nas grzeszników, / którzy pośród ciemności / zbliżamy się do światła Twojego dnia bez zachodu słońca...
 
Ref. Przez noc Twojej męki, gdy cierpiałeś za nas, Jezu prosimy Cię.   X2


ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
+48 535 566 332